ALV 2018

Uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de volkstuinvereniging De Drie Wijken.
Datum: Woensdag 14 maart 2018
Aanvang: 20.00 uur (zaal is open vanaf 19.30 uur)
Plaats: Wijkcentrum De Schakel, Oosterhoogebrug. Rijksweg 15, 9731 AA

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen / ingekomen stukken
3. Verslag ALV van 8 maart 2017
bijlage 1
In maart 2017 is het verslag van de ALV via de beheerders naar de leden gestuurd.
Verslag treft u hierna nogmaals aan als bijlage 1.
4. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018 van de penningmeester
bijlage 2
5. Rapportage kascommissie 2017
6. Benoeming nieuwe kascommissie 2018
7. Stand van zaken website (toelichting Stella Schenkel)
8. Voorstel om jaarlijkse vergoeding van complexbeheerders te verhogen
(toelichting door penningmeester)
9. Voorstel om een proefjaar in te stellen en beheerders het recht te geven om binnen het eerste jaar eenzijdig het contract op te zeggen wanneer het niets wordt met een nieuwe tuinder. Wanneer voorstel wordt aangenomen, dit opnemen in het tuinreglement.
10. De bestaande basisvoorzieningen omvatten een afrastering/hek met een afsluitbare toegang; een watervoorziening en een schuilhut.
Vraag aan de ALV: zouden deze basisvoorzieningen moeten worden uitgebreid met een bio-toilet? Ter vergadering informatie over aanschaf- en onderhoudskosten.
11. Rondvraag.
12. Sluiting

Download het Tuinboekje 2018