Reglement en Privacy

Volkstuinvereniging De Drie Wijken Groningen. Opgericht 8-3-1982.

Hier staat allereerst een samenvatting van ons tuinreglement in vereenvoudigde taal. Daarna volgt het officiële tuinreglement dat het laatst werd vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering op woensdag 27 maart 2019. En we besluiten met de Privacy bescherming

Verkort Tuinreglement

(klik hier voor de PDFversie)

Algemeen

 • Je krijgt de tuin in bruikleen. Onderhoud je tuin goed en regelmatig.
 • Het is een amateurgroentetuin. Commerciële activiteiten zijn niet toegestaan.
 • Het eerste jaar is een proefjaar. Als de tuin niet ordelijk wordt onderhouden en gebruikt, mag de beheerder in dit jaar eenzijdig beslissen dat de bruikleen niet wordt verlengd.
 • Zonder hun toestemming kom je niet op tuinen van andere leden.
 • Gedraag je netjes. Vergal het plezier van anderen niet. Als een conflict niet in onderling overleg kan worden opgelost, beslist het bestuur.
 • Beschadig geen eigendom of bezit van de vereniging.
 • Overnachten op de tuin mag niet.
 • Je bent verantwoordelijk voor je gezinsleden, familieleden of gasten op het complex.
 • Het bestuur mag personen (doen) verwijderen van het complex als dat nodig is voor de goede orde.
 • Het bestuur beslist over zaken die niet in dit reglement staan. Op de algemene ledenvergadering (ALV) leggen zij verantwoording af.

Procedure bij achterstallig onderhoud

 • Spreek eerst de gebruiker van die tuin aan. Eerst persoonlijk en daarna per e-mail.
 • Helpt dit na twee weken nog niet? Ga dan naar de beheerder van je tuin.
 • De beheerder neemt het over: hij spreekt de gebruiker aan. Als dit na twee weken niet helpt, betrekt de beheerder het bestuur erbij.
 • Het bestuur neemt het over: ze geeft schriftelijk twee weken om aan de verplichtingen te voldoen (ingebrekestelling). Als ook dat niet helpt, volgt een tweede en laatste aanmaning door het bestuur. Het bestuur vertelt het risico bestaat dat het lidmaatschap eindigt.
 • Voldoet het lid na de tweede ingebrekestelling niet aan de verplichtingen, dan wordt op de ALV de opzegging van het lid behandeld en voorgesteld. Op zo’n tijdstip dat in het voorjaar een nieuwe tuinder de tuin kan overnemen.

Gezamenlijk onderhoud:

 • Meedoen aan de tuinwerkdagen is verplicht. We rekenen op je!
 • Onderhoudswerkzaamheden op jouw tuin moet je toestaan.
 • Gemeenschappelijke paden houden we samen onkruidvrij.
 • De schuilhut moet netjes en schoon blijven. De hut is geen opslagplek.

Beplanting:

 • Je planten mogen geen overlast veroorzaken bij je buren.
 • Wietplanten kweken is verboden.
 • Bonenstokken en andere leimiddelen graag direct na de oogst verwijderen.

Tuinafval en vuilnis

 • Tuinafval composteer je óf op eigen tuin óf doe je thuis in je groencontainer.
 • Compostverzameling op je tuin mag geen overlast veroorzaken.
 • Ontsierende compostverzameling uit het zicht.
 • Vuilnis zelf afvoeren via de container bij je thuis.
 • Geen tuinafval of vuilnis buiten de tuin dumpen, ook niet op de paden of in de sloten.
 • Geen verbranding van tuinafval en vuilnis op eigen tuin.
 • Tuinafval en vuilnis van de tuinwerkdag wordt gezamenlijk afgevoerd.

Bouwwerken en afscheidingen

 • Je mag geen tuinhuisjes of kastjes plaatsen zonder toestemming van het bestuur.
 • Als je na toestemming een bouwwerk plaatst, geldt:
  - niet groter dan 6 m2. Nokhoogte niet hoger dan 2.40 m
  - geen steenachtige materialen
  - geen hinder voor anderen
  - maximaal één bouwwerk per tuin (oppervlakte tuin niet van belang)
 • Als je een afscheiding plaatst geldt:
  - eerst toestemming vragen aan het bestuur
  - een gesloten afscheiding mag niet hoger dan 30 cm zijn
  - een open afscheiding mag niet hoger dan 50 cm zijn
 • Bouwwerken, afscheidingen en gereedschapskisten moeten in een goede staat van onderhoud verkeren.

Verboden

 • Chemische gewasbeschermingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen (zoals Round Up) zijn verboden. Niet gebruiken en niet op de tuin bewaren.
 • Geen sintels, puin, grind of schelpen op de tuinen en paden storten.
 • Geen vee of kleinvee op de tuin.
 • Geen huisdieren op de tuin.
 • Geen greppels graven langs de hoofdpaden.
 • Geen fietsen/voertuigen parkeren anders dan op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Geen paden berijden met (brom)fietsen of met voertuigen.
 • Geen overlast veroorzaken door geluidsapparatuur.
 • Geen overlast door (bal)spelen.

Bepalingen van de gemeente Groningen

We huren van de gemeente en geven de tuin in bruikleen aan de leden. Daarom gelden naast het reglement regels van de gemeente:

 • Gebruik van de tuin is als groentetuin. Het gebruik kan niet worden veranderd.
 • Zonder vergunning geen bouwwerk. Behalve als het vergunning vrij is.
 • Gebruik van grond en bouwwerken moeten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan.
 • Permanente bewoning is niet toegestaan.
 • Reclame is niet toegestaan.
 • Alleen de gemeente mag jagen op de tuin.
 • Geen hinder veroorzaken aan de omgeving.
 • Geen milieubelastende stoffen (zoals asbest) op het gehuurde, ook niet in bouwwerken.
 • De gemeente is niet aansprakelijk voor schade vanwege hinder of overlast door de gemeente bij uitvoering van werk op of bij het gehuurde.

Tuinreglement

(klik hier voor de PDFversie)

Over het algemeen wordt er door de leden met plezier getuinierd en doen zich op de tuincomplexen geen problemen voor. Toch is het goed dat er een Tuinreglement is: dit kan gebruikt worden bij meningsverschillen tussen tuinders onderling of tussen tuinders en bestuur. In het tuinreglement staan afspraken uit de Statuten en uit het Huishoudelijk Reglement en afspraken die in de loop der jaren door Algemene Ledenvergaderingen zijn vastgelegd.

Algemeen

Artikel 1

A. Tuinen moeten worden gebruikt als amateurtuinen om daarop als ontspanning te tuinieren.

B. De leden zijn verplicht hun tuinen goed en regelmatig te onderhouden.

C. Een tuin wordt in bruikleen gegeven, er is geen sprake van een huurcontract.

D. Het eerste jaar geldt als proefjaar, waarbij de beheerder bevoegd is binnen dit jaar eenzijdig te bepalen dat iemand de tuin moet verlaten, wanneer duidelijk is geworden dat van een ordelijk onderhoud en/of gebruik van de tuin geen sprake is.

E. Vanaf het tweede tuinjaar geldt: wanneer een lid hinder ondervindt van achterstallig onderhoud op een aangrenzende tuin, benadert het lid in eerste instantie zelf de gebruiker van deze aangrenzende tuin: hetzij persoonlijk, hetzij via een e-mail.

F. Wanneer dit binnen twee weken geen resultaat heeft, gaat het lid met zijn klacht naar de beheerder.

G. De beheerder benadert per e-mail het lid met achterstallig onderhoud met het verzoek zijn achterstallig onderhoud aan te pakken.

H. Wanneer het benaderde lid binnen twee weken geen of onvoldoende onderhoud heeft gepleegd, benadert de beheerder het bestuur.

I. Het bestuur stelt het betrokken lid schriftelijk in gebreke en stelt een termijn van twee weken om aan zijn onderhoudsverplichtingen te voldoen.

J. Wanneer het betrokken lid niet binnen twee weken is begonnen met het aanpakken van het achterstallig onderhoud, stelt het bestuur hem voor de tweede en laatste keer in gebreke. Het bestuur wijst het betrokken lid op het risico dat zijn lidmaatschap door de vereniging kan worden opgezegd, wanneer hij niet binnen twee weken aan zijn verplichtingen voldoet.

K. Wanneer het betrokken lid na deze tweede ingebrekestelling nog steeds niet aan zijn verplichtingen voldoet, zal het bestuur in de eerstvolgende ledenvergadering aan de leden voorstellen het lidmaatschap van het betrokken lid namens de vereniging op te zeggen volgens artikel 8.4 van de Statuten.

L. De procedure van ingebrekestellingen door het bestuur moet zijn voltooid in begin maart, zodat het opzeggen van het lidmaatschap kan worden opgenomen in de agenda van de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering.

Artikel 2

Het is de leden niet toegestaan op hun tuinen enige tak van nijverheid, handel of bedrijf uit te oefenen.

Artikel 3

Het is de leden niet toegestaan de tuinen van andere leden onbevoegd te betreden.

Artikel 4

Het is de leden niet toegestaan zodanige handelingen te verrichten of te laten/doen verrichten welke naar het oordeel van het bestuur het volle genot van anderen beperken dan wel ontnemen.

Artikel 5

Het is de leden niet toegestaan zaken die binnen het complex in eigendom zijn van de vereniging of aan de zorg en het toezicht van de vereniging zijn toevertrouwd, te verontreinigen, te beschadigen of te vernielen.

Artikel 6

Het is de leden niet toegestaan te overnachten op de tuin.

 

Onderhoud

Artikel 7

De leden zijn verplicht deel te nemen aan de algemene werkzaamheden ten behoeve van de vereniging.

Artikel 8

De leden zijn verplicht om op hun tuin werkzaamheden toe te staan, die het bestuur noodzakelijk acht voor instandhouding of verbetering van aangrenzende tuinen dan wel van het tuincomplex.

Artikel 9

De op de tuincomplexen gelegen gemeenschappelijke paden, zowel de hoofdpaden als de paden tussen de tuinen, moeten door de leden worden schoongehouden.

Artikel 10

De leden zijn verplicht het verenigingsgebouwtje netjes en schoon te houden. Het in het gebouwtje bewaren van oogstproducten, gereedschappen, klompen, laarzen en dergelijke is niet toegestaan.

 

Beplanting

Artikel 11

Het is de leden niet toegestaan beplantingen te hebben die naar het oordeel van het bestuur hinder aan anderen veroorzaken.

Artikel 12

Het telen van wietplanten is niet toegestaan.

Artikel 13

Na het oogsten en/of afsterven van stokbonen en/of andere klimgewassen dienen de bonenstokken en/of andere leimiddelen onmiddellijk te worden verwijderd.

 

Tuinafval en vuilnis

Artikel 14

A. Tuinafval dient door de leden op hun eigen tuin te worden gecomposteerd of door de leden te worden afgevoerd via hun eigen containers van de gemeentelijke Milieudienst.

B. Composthopen/bakken/silo's mogen geen overlast veroorzaken aan anderen.

C. Ontsierende composthopen/bakken/silo's mogen niet in het zicht staan.

D. Vuilnis dient door de leden te worden afgevoerd via hun eigen containers van de gemeentelijke Milieudienst.

E. Het is de leden niet toegestaan buiten hun tuinen tuinafval of vuilnis te deponeren of hiermee de paden te versperren of de sloten te verontreinigen.

F. Het verbranden van tuinafval en vuilnis is niet toegestaan.

G. Tuinafval en vuilnis van gezamenlijk tuinonderhoud wordt door de leden gezamenlijk afgevoerd.

 

Bouwwerken en afscheidingen

Artikel 15

A: Het plaatsen van bouwwerken (tuinhuisjes of kasjes) is niet toegestaan zonder toestemming van het bestuur en zonder een vergunning van de gemeente.

B: Bouwwerken mogen niet groter zijn dan 6 m2 en de nokhoogte mag niet hoger zijn dan 2.40m.

C. Voor een bouwwerk mogen geen steenachtige materialen gebruikt worden.

D. Een bouwwerk mag geen hinder opleveren voor anderen.

E. Leden mogen slechts één (1) bouwwerk plaatsen, ongeacht de oppervlakte van hun tuinen.

F. Het plaatsen van een afscheiding is niet toegestaan zonder toestemming van het bestuur.

G. Iedere vorm van een gesloten afscheiding boven de 30 cm is niet toegestaan.

H. Iedere vorm van een open afscheiding boven de 50 cm is niet toegestaan.

Artikel 16

Tuinhuisjes, kasjes, afscheidingen en gereedschapskisten moeten in een goede staat van onderhoud verkeren.

 

Overig

Artikel 17

Het is de leden niet toegestaan:

A. Chemische gewasbeschermingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen of andere giftige, schadelijke of milieubelastende stoffen op de tuin te bewaren. Het is niet toegestaan met dergelijke middelen te spuiten of deze anderszins te gebruiken. (voor alle duidelijkheid: dit geldt dus ook voor middelen met het werkzame bestanddeel glyfosaat, zoals Round up)

B. Sintels, puin, grind of schelpen op de tuinen en paden te storten.

C. Vee of kleinvee te houden of huisdieren mee te nemen op de tuinen.

D. Greppels langs de hoofdpaden te graven.

E. Fietsen of voertuigen te parkeren op andere dan hiervoor aangewezen plaatsen.

F. Zonder toestemming van het bestuur met (brom)fietsen of met voertuigen, anders dan kruiwagens, de paden te berijden.

G. (Bal) spelen te beoefenen op plaatsen waar overlast aan anderen kan worden veroorzaakt.

H. Overlast te veroorzaken door middel van geluidsapparatuur.

I. Zonder medeweten van het bestuur geschriften of drukwerken te verspreiden of aan te plakken.

Artikel 18

De leden zijn verantwoordelijk voor hun op het tuincomplex verblijvende gezinsleden, familieleden of gasten.

Artikel 19

Het bestuur is bevoegd om, indien de goede orde dit vereist, personen te (doen) verwijderen van het complex.

Artikel 20

Beslissingen in alle zaken waarin het Tuinreglement niet voorziet worden genomen door het bestuur. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2019.

 

Bepalingen van de gemeente Groningen

In het huurcontract van Volkstuinvereniging De Drie Wijken ("huurder") met de gemeente Groningen ("gemeente") staat in artikel 3.3:

"In geval van ingebruikgeving of onderverhuur van het gehuurde aan leden van de huurder, dienen de in artikel 4, 5, 9, 10, 14 en 15 opgenomen bepalingen schriftelijk door de huurder aan de gebruiker/onderhuurder te worden opgelegd.

Artikel 4

4.1 Het terrein mag uitsluitend worden gebruikt als groentetuin. Dit gebruik mag door de huurder en/of diens leden niet worden gewijzigd.

4.2 Het is de huurder niet toegestaan zonder of in afwijking van een bouwvergunning bouwwerken op het gehuurde te (doen) plaatsen, tenzij sprake is van een vergunningvrij bouwwerk als genoemd in artikel 43 van de Woningwet. Voor het bouwwerk zal vanaf het maaiveld materiaal moeten zijn gebruikt anders dan stenen dan wel steenachtig materiaal.

4.3 Het gebruik van de grond en eventuele bouwwerken dient in overeenstemming te zijn met het geldende bestemmingsplan. Permanente bewoning van gebouwen is daarom niet toegestaan. Dit betekent dat gebouwen op het gehuurde buiten de maanden april t/m oktober niet bewoond mogen worden.

Artikel 5

5.1 Het gehuurde zal op zodanige wijze moeten worden gebruikt dat hinder noch overlast aan de omgeving wordt veroorzaakt. Aanwijzingen van de gemeente over de wijze van gebruik van het gehuurde zullen in overleg worden vastgesteld.

5.2 De huurder dient zich te onthouden van het verwerken van milieubelastende stoffen en/of materialen (waaronder asbest) in bouwwerken op het gehuurde, dan wel van het bewerken of aanwezig hebben van dergelijke stoffen op het gehuurde.

5.3 Eventueel in strijd met artikel 5.2 bewerkte, verwerkte of opgeslagen stoffen dienen op eerste aanzegging van de gemeente door de huurder en voor diens rekening te worden verwijderd.

Artikel 9

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente is de huurder niet gerechtigd aan of op het gehuurde reclame aan te brengen of te doen aanbrengen.

Artikel 10

De huurder zal geen aanspraak kunnen maken op vergoeding van schade wegens hinder of overlast, veroorzaakt door de uitvoering van werken op of nabij het gehuurde, door of vanwege de gemeente. Dit lijdt uitzondering in gevallen waarin een dergelijke vergoeding wettelijk is vastgesteld.

Artikel 14

14.1 Het is de huurder, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente, niet toegestaan op het gehuurde dieren te houden.

14.2 Het verrichten of laten verrichten van commerciële activiteiten op het gehuurde is niet toegestaan.

Artikel 15

15.1 Het recht van jacht op het gehuurde blijft voorbehouden aan de gemeente.

15.2 Het recht van vissen op het gehuurde blijft voorbehouden aan de gemeente."

 

Privacy bescherming

Als vereniging beschikken wij over  bepaalde gegevens van u. Wij willen hiermee zorgvuldig omgaan en zijn daartoe ook verplicht, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van kracht is geworden.

Bij aanmelding als lid wordt uw naam, adres, woonplaats gevraagd en tevens uw bankrekeningnummer en e-mailadres. De beheerder van het complex waar u een tuin heeft, vraagt om deze gegevens en geeft die vervolgens door aan de penningmeester.Dit is nodig om jaarlijks een rekening te sturen voor uw lidmaatschap en huur van de tuin.

De gegevens die bij de beheerders en de penningmeester bekend zijn, worden niet aan andere leden van de vereniging of aan andere instanties doorgegeven. Ingeval iemand de tuin verlaat, worden zijn/haar gegevens verwijderd, na afwikkeling van alle financiële zaken (zoals kascontrole, goedkeuring jaarrekening e.d.) van het betreffende jaar.

Soms worden op de schoonmaakdagen foto’s gemaakt van de werkzaamheden, met de bedoeling om die aan de leden van het complex door te sturen, op de website te plaatsen of  in het jaarverslag te gebruiken. Wanneer leden aangeven niet op bijeenkomsten gefotografeerd te willen worden , dan dient hiermee rekening te worden gehouden; iemand die foto’s wil maken vraagt hiervoor dan ook vooraf toestemming.