Reglement

Volkstuinvereniging De Drie Wijken Groningen

Opgericht 8 maart 1982

Tuinreglement

Laatst vastgesteld door de ALV 25 maart 2015

Over het algemeen wordt er door de leden met plezier getuinierd en doen zich op de tuincomplexen geen problemen voor. Toch is het goed dat er een Tuinreglement is: dit kan gebruikt worden bij meningsverschillen tussen tuinders onderling of tussen tuinders en bestuur. In het tuinreglement staan afspraken uit de Statuten en uit het Huishoudelijk Reglement en afspraken die in de loop der jaren door Algemene Ledenvergaderingen zijn vastgelegd.

Algemeen

Artikel 1

A. Tuinen moeten worden gebruikt als amateurtuinen om daarop als ontspanning te tuinieren.

B. De leden zijn verplicht hun tuinen goed en regelmatig te onderhouden.

C. Wanneer een lid hinder ondervindt van achterstallig onderhoud op een aangrenzende tuin, benadert het lid in eerste instantie zelf de gebruiker van deze aangrenzende tuin: hetzij persoonlijk, hetzij via een e-mail.

D. Wanneer dit binnen twee weken geen resultaat heeft, gaat het lid met zijn klacht naar de beheerder.

E. De beheerder benadert per e-mail het lid met achterstallig onderhoud met het verzoek zijn achterstallig onderhoud aan te pakken.

F. Wanneer het benaderde lid binnen twee weken geen of onvoldoende onderhoud heeft gepleegd, benadert de beheerder het bestuur.

G. Het bestuur stelt het betrokken lid schriftelijk in gebreke en stelt een termijn van twee weken om aan zijn onderhoudsverplichtingen te voldoen.

H. Wanneer het betrokken lid niet binnen twee weken is begonnen met het aanpakken van het achterstallig onderhoud, stelt het bestuur hem voor de tweede en laatste keer in gebreke. Het bestuur wijst het betrokken lid op het risico dat zijn lidmaatschap door de vereniging kan worden opgezegd, wanneer hij niet binnen twee weken aan zijn verplichtingen voldoet.

I. Wanneer het betrokken lid na deze tweede ingebrekestelling nog steeds niet aan zijn verplichtingen voldoet, zal het bestuur in de eerstvolgende ledenvergadering aan de leden voorstellen het lidmaatschap van het betrokken lid namens de vereniging op te zeggen volgens artikel 8.4 van de Statuten.

F. De procedure van ingebrekestellingen door het bestuur moet zijn voltooid in begin maart, zodat het opzeggen van het lidmaatschap kan worden opgenomen in de agenda van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering rond half april.

Artikel 2

Het is de leden niet toegestaan op hun tuinen enige tak van nijverheid, handel of bedrijf uit te oefenen.

Artikel 3

Het is de leden niet toegestaan de tuinen van andere leden onbevoegd te betreden.

Artikel 4

Het is de leden niet toegestaan zodanige handelingen te verrichten of te laten/doen verrichten welke naar het oordeel van het bestuur het volle genot van anderen beperken dan wel ontnemen.

Artikel 5

Het is de leden niet toegestaan zaken die binnen het complex in eigendom zijn van de vereniging of aan de zorg en het toezicht van de vereniging zijn toevertrouwd, te verontreinigen, te beschadigen of te vernielen.

Artikel 6

Het is de leden niet toegestaan te overnachten op de tuin.

Onderhoud

Artikel 7

De leden zijn verplicht deel te nemen aan de algemene werkzaamheden ten behoeve van de vereniging.

Artikel 8

De leden zijn verplicht om op hun tuin werkzaamheden toe te staan, die het bestuur noodzakelijk acht voor instandhouding of verbetering van aangrenzende tuinen dan wel van het tuincomplex.

Artikel 9

De op de tuincomplexen gelegen gemeenschappelijke paden, zowel de hoofdpaden als de paden tussen de tuinen, moeten door de leden worden schoongehouden.

Artikel 10

De leden zijn verplicht het verenigingsgebouwtje netjes en schoon te houden. Het in het gebouwtje bewaren van oogstproducten, gereedschappen, klompen, laarzen en dergelijke is niet toegestaan.

Beplanting

Artikel 11

Het is de leden niet toegestaan beplantingen te hebben die naar het oordeel van het bestuur hinder aan anderen veroorzaken.

Artikel 12

Het telen van wietplanten is niet toegestaan.

Artikel 13

Na het oogsten en/of afsterven van stokbonen en/of andere klimgewassen dienen de bonenstokken en/of andere leimiddelen onmiddellijk te worden verwijderd.

Tuinafval en vuilnis

Artikel 14

A. Tuinafval dient door de leden op hun eigen tuin te worden gecomposteerd of door de leden te worden afgevoerd via hun eigen containers van de gemeentelijke Milieudienst.

B. Composthopen/bakken/silo's mogen geen overlast veroorzaken aan anderen.

C. Ontsierende composthopen/bakken/silo's mogen niet in het zicht staan.

D. Vuilnis dient door de leden te worden afgevoerd via hun eigen containers van de gemeentelijke Milieudienst.

E. Het is de leden niet toegestaan buiten hun tuinen tuinafval of vuilnis te deponeren of hiermee de paden te versperren of de sloten te verontreinigen.

F. Het verbranden van tuinafval en vuilnis is niet toegestaan.

G. Tuinafval en vuilnis van gezamenlijk tuinonderhoud wordt door de leden gezamenlijk afgevoerd.

Bouwwerken en afscheidingen

Artikel 15

A: Het plaatsen van bouwwerken (tuinhuisjes of kasjes) is niet toegestaan zonder toestemming van het bestuur en zonder een vergunning van de gemeente.

B: Bouwwerken mogen niet groter zijn dan 6 m2 en de nokhoogte mag niet hoger zijn dan 2.40m.

C. Voor een bouwwerk mogen geen steenachtige materialen gebruikt worden.

D. Een bouwwerk mag geen hinder opleveren voor anderen.

E. Leden mogen slechts één (1) bouwwerk plaatsen, ongeacht de oppervlakte van hun tuinen.

F. Het plaatsen van een afscheiding is niet toegestaan zonder toestemming van het bestuur.

G. Iedere vorm van een gesloten afscheiding boven de 30 cm is niet toegestaan.

H. Iedere vorm van een open afscheiding boven de 50 cm is niet toegestaan.

Artikel 16

Tuinhuisjes, kasjes, afscheidingen en gereedschapskisten moeten in een goede staat van onderhoud verkeren.

Overig

Artikel 17

Het is de leden niet toegestaan:

A. Chemische gewasbeschermingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen of andere giftige, schadelijke of milieubelastende stoffen op de tuin te bewaren. Het is niet toegestaan met dergelijke middelen te spuiten of deze anderszins te gebruiken. (voor alle duidelijkheid: dit geldt dus ook voor middelen met het werkzame bestanddeel glyfosaat, zoals Round up)

B. Sintels, puin, grind of schelpen op de tuinen en paden te storten.

C. Vee of kleinvee te houden of huisdieren mee te nemen op de tuinen.

D. Greppels langs de hoofdpaden te graven.

E. Fietsen of voertuigen te parkeren op andere dan hiervoor aangewezen plaatsen.

F. Zonder toestemming van het bestuur met (brom)fietsen of met voertuigen, anders dan kruiwagens, de paden te berijden.

G. (Bal) spelen te beoefenen op plaatsen waar overlast aan anderen kan worden veroorzaakt.

H. Overlast te veroorzaken door middel van geluidsapparatuur.

I. Zonder medeweten van het bestuur geschriften of drukwerken te verspreiden of aan te plakken.

Artikel 18

De leden zijn verantwoordelijk voor hun op het tuincomplex verblijvende gezinsleden, familieleden of gasten.

Artikel 19

Het bestuur is bevoegd om, indien de goede orde dit vereist, personen te (doen) verwijderen van het complex.

Artikel 20

Beslissingen in alle zaken waarin het Tuinreglement niet voorziet worden genomen door het bestuur. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2015.

Bepalingen van de gemeente Groningen

In het huurcontract van Volkstuinvereniging De Drie Wijken ("huurder") met de gemeente Groningen ("gemeente") staat in artikel 3.3:

"In geval van ingebruikgeving of onderverhuur van het gehuurde aan leden van de huurder, dienen de in artikel 4, 5, 9, 10, 14 en 15 opgenomen bepalingen schriftelijk door de huurder aan de gebruiker/onderhuurder te worden opgelegd.

Artikel 4

4.1 Het terrein mag uitsluitend worden gebruikt als groentetuin. Dit gebruik mag door de huurder en/of diens leden niet worden gewijzigd.

4.2 Het is de huurder niet toegestaan zonder of in afwijking van een bouwvergunning bouwwerken op het gehuurde te (doen) plaatsen, tenzij sprake is van een vergunningvrij bouwwerk als genoemd in artikel 43 van de Woningwet. Voor het bouwwerk zal vanaf het maaiveld materiaal moeten zijn gebruikt anders dan stenen dan wel steenachtig materiaal.

4.3 Het gebruik van de grond en eventuele bouwwerken dient in overeenstemming te zijn met het geldende bestemmingsplan. Permanente bewoning van gebouwen is daarom niet toegestaan. Dit betekent dat gebouwen op het gehuurde buiten de maanden april t/m oktober niet bewoond mogen worden.

Artikel 5

5.1 Het gehuurde zal op zodanige wijze moeten worden gebruikt dat hinder noch overlast aan de omgeving wordt veroorzaakt. Aanwijzingen van de gemeente over de wijze van gebruik van het gehuurde zullen in overleg worden vastgesteld.

5.2 De huurder dient zich te onthouden van het verwerken van milieubelastende stoffen en/of materialen (waaronder asbest) in bouwwerken op het gehuurde, dan wel van het bewerken of aanwezig hebben van dergelijke stoffen op het gehuurde.

5.3 Eventueel in strijd met artikel 5.2 bewerkte, verwerkte of opgeslagen stoffen dienen op eerste aanzegging van de gemeente door de huurder en voor diens rekening te worden verwijderd.

Artikel 9

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente is de huurder niet gerechtigd aan of op het gehuurde reclame aan te brengen of te doen aanbrengen.

Artikel 10

De huurder zal geen aanspraak kunnen maken op vergoeding van schade wegens hinder of overlast, veroorzaakt door de uitvoering van werken op of nabij het gehuurde, door of vanwege de gemeente. Dit lijdt uitzondering in gevallen waarin een dergelijke vergoeding wettelijk is vastgesteld.

Artikel 14

14.1 Het is de huurder, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente, niet toegestaan op het gehuurde dieren te houden.

14.2 Het verrichten of laten verrichten van commerciële activiteiten op het gehuurde is niet toegestaan.

Artikel 15

15.1 Het recht van jacht op het gehuurde blijft voorbehouden aan de gemeente.

15.2 Het recht van vissen op het gehuurde blijft voorbehouden aan de gemeente."