Reglement en Privacy

Volkstuinvereniging De Drie Wijken Groningen. Opgericht 8-3-1982.

Hier staat allereerst een samenvatting van ons tuinreglement in vereenvoudigde taal. Daarna volgt het officiële tuinreglement dat het laatst werd vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering op woensdag 27 maart 2019. En we besluiten met de Privacy bescherming

Verkort Tuinreglement

(klik hier voor de PDFversie)

Algemeen

 • Je krijgt de tuin in bruikleen. Onderhoud je tuin goed en regelmatig.
 • Het is een amateurgroentetuin. Commerciële activiteiten zijn niet toegestaan.
 • Het eerste jaar is een proefjaar. Als de tuin niet ordelijk wordt onderhouden en gebruikt, mag de beheerder in dit jaar eenzijdig beslissen dat de bruikleen niet wordt verlengd.
 • Zonder hun toestemming kom je niet op tuinen van andere leden.
 • Gedraag je netjes. Vergal het plezier van anderen niet. Als een conflict niet in onderling overleg kan worden opgelost, beslist het bestuur.
 • Beschadig geen eigendom of bezit van de vereniging.
 • Overnachten op de tuin mag niet.
 • Je bent verantwoordelijk voor je gezinsleden, familieleden of gasten op het complex.
 • Het bestuur mag personen (doen) verwijderen van het complex als dat nodig is voor de goede orde.
 • Het bestuur beslist over zaken die niet in dit reglement staan. Op de algemene ledenvergadering (ALV) leggen zij verantwoording af.

Procedure bij achterstallig onderhoud

 • Spreek eerst de gebruiker van die tuin aan. Eerst persoonlijk en daarna per e-mail.
 • Helpt dit na twee weken nog niet? Ga dan naar de beheerder van je tuin.
 • De beheerder neemt het over: hij spreekt de gebruiker aan. Als dit na twee weken niet helpt, betrekt de beheerder het bestuur erbij.
 • Het bestuur neemt het over: ze geeft schriftelijk twee weken om aan de verplichtingen te voldoen (ingebrekestelling). Als ook dat niet helpt, volgt een tweede en laatste aanmaning door het bestuur. Het bestuur vertelt het risico bestaat dat het lidmaatschap eindigt.
 • Voldoet het lid na de tweede ingebrekestelling niet aan de verplichtingen, dan wordt op de ALV de opzegging van het lid behandeld en voorgesteld. Op zo’n tijdstip dat in het voorjaar een nieuwe tuinder de tuin kan overnemen.

Gezamenlijk onderhoud:

 • Meedoen aan de tuinwerkdagen is verplicht. We rekenen op je!
 • Onderhoudswerkzaamheden op jouw tuin moet je toestaan.
 • Gemeenschappelijke paden houden we samen onkruidvrij.
 • De schuilhut moet netjes en schoon blijven. De hut is geen opslagplek.

Beplanting:

 • Je planten mogen geen overlast veroorzaken bij je buren.
 • Wietplanten kweken is verboden.
 • Bonenstokken en andere leimiddelen graag direct na de oogst verwijderen.

Tuinafval en vuilnis

 • Tuinafval composteer je óf op eigen tuin óf doe je thuis in je groencontainer.
 • Compostverzameling op je tuin mag geen overlast veroorzaken.
 • Ontsierende compostverzameling uit het zicht.
 • Vuilnis zelf afvoeren via de container bij je thuis.
 • Geen tuinafval of vuilnis buiten de tuin dumpen, ook niet op de paden of in de sloten.
 • Geen verbranding van tuinafval en vuilnis op eigen tuin.
 • Tuinafval en vuilnis van de tuinwerkdag wordt gezamenlijk afgevoerd.

Bouwwerken en afscheidingen

 • Je mag geen tuinhuisjes of kastjes plaatsen zonder toestemming van het bestuur.
 • Als je na toestemming een bouwwerk plaatst, geldt:
  - niet groter dan 6 m2. Nokhoogte niet hoger dan 2.40 m
  - geen steenachtige materialen
  - geen hinder voor anderen
  - maximaal één bouwwerk per tuin (oppervlakte tuin niet van belang)
 • Als je een afscheiding plaatst geldt:
  - eerst toestemming vragen aan het bestuur
  - een gesloten afscheiding mag niet hoger dan 30 cm zijn
  - een open afscheiding mag niet hoger dan 50 cm zijn
 • Bouwwerken, afscheidingen en gereedschapskisten moeten in een goede staat van onderhoud verkeren.

Verboden

 • Chemische gewasbeschermingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen (zoals Round Up) zijn verboden. Niet gebruiken en niet op de tuin bewaren.
 • Geen sintels, puin, grind of schelpen op de tuinen en paden storten.
 • Geen vee of kleinvee op de tuin, met uitzondering van kippen* (in een afgesloten hok) en bijen. *NB: geen hanen!
 • Geen huisdieren op de tuin.
 • Geen greppels graven langs de hoofdpaden.
 • Geen fietsen/voertuigen parkeren anders dan op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Geen paden berijden met (brom)fietsen of met voertuigen.
 • Geen overlast veroorzaken door geluidsapparatuur.
 • Geen overlast door (bal)spelen.

Bepalingen van de gemeente Groningen

We huren van de gemeente en geven de tuin in bruikleen aan de leden. Daarom gelden naast het reglement regels van de gemeente:

 • Gebruik van de tuin is als groentetuin. Het gebruik kan niet worden veranderd.
 • Zonder vergunning geen bouwwerk. Behalve als het vergunning vrij is.
 • Gebruik van grond en bouwwerken moeten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan.
 • Permanente bewoning is niet toegestaan.
 • Reclame is niet toegestaan.
 • Alleen de gemeente mag jagen op de tuin.
 • Geen hinder veroorzaken aan de omgeving.
 • Geen milieubelastende stoffen (zoals asbest) op het gehuurde, ook niet in bouwwerken.
 • De gemeente is niet aansprakelijk voor schade vanwege hinder of overlast door de gemeente bij uitvoering van werk op of bij het gehuurde.

Tuinreglement

Over het algemeen wordt er door de leden met plezier getuinierd en doen zich op de tuincomplexen geen problemen voor. Toch is het goed dat er een Tuinreglement is: dit kan gebruikt worden bij meningsverschillen tussen tuinders onderling of tussen tuinders en bestuur. In het tuinreglement staan afspraken uit de Statuten en uit het Huishoudelijk Reglement en afspraken die in de loop der jaren door Algemene Ledenvergaderingen zijn vastgelegd.

(klik hier voor de PDF-versie 06-04-2023)

 

Privacy bescherming

Als vereniging beschikken wij over  bepaalde gegevens van u. Wij willen hiermee zorgvuldig omgaan en zijn daartoe ook verplicht, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van kracht is geworden.

Bij aanmelding als lid wordt uw naam, adres, woonplaats gevraagd en tevens uw bankrekeningnummer en e-mailadres. De beheerder van het complex waar u een tuin heeft, vraagt om deze gegevens en geeft die vervolgens door aan de penningmeester.Dit is nodig om jaarlijks een rekening te sturen voor uw lidmaatschap en huur van de tuin.

De gegevens die bij de beheerders en de penningmeester bekend zijn, worden niet aan andere leden van de vereniging of aan andere instanties doorgegeven. Ingeval iemand de tuin verlaat, worden zijn/haar gegevens verwijderd, na afwikkeling van alle financiële zaken (zoals kascontrole, goedkeuring jaarrekening e.d.) van het betreffende jaar.

Soms worden op de schoonmaakdagen foto’s gemaakt van de werkzaamheden, met de bedoeling om die aan de leden van het complex door te sturen, op de website te plaatsen of  in het jaarverslag te gebruiken. Wanneer leden aangeven niet op bijeenkomsten gefotografeerd te willen worden , dan dient hiermee rekening te worden gehouden; iemand die foto’s wil maken vraagt hiervoor dan ook vooraf toestemming.